Our Work

Mega-Volume by Tressa

Mega-Volume by Tressa

Pumpkin-Orange Enzyme Facial by Cynthia

Pumpkin-Orange Enzyme Facial by Cynthia

Hybrid + Color Add-On by Tressa

Hybrid + Color Add-On by Tressa

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Hydro-Jelly by Annie

Hydro-Jelly by Annie

Microblading by Cynthia

Microblading by Cynthia

Volume by Grace

Volume by Grace

Hybrid + Color Add-On by Grace

Hybrid + Color Add-On by Grace

Dermaplaning by Grace

Dermaplaning by Grace

Volume by Grace

Volume by Grace

Classic by Annie

Classic by Annie

Classic by Annie

Classic by Annie

Lash Lift + Tint by Annie

Lash Lift + Tint by Annie

Hybrid by Grace

Hybrid by Grace

Hydro-Jelly by Annie

Hydro-Jelly by Annie

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Lash Lift + Tint by Annie

Lash Lift + Tint by Annie

Hydro-Jelly Mask by Grace

Hydro-Jelly Mask by Grace

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Hybrid by Annie

Microblading by Cynthia

Microblading by Cynthia

Mega Volume by Tressa

Mega Volume by Tressa